- فرشگاه جامع دانشجویی پارسه تمام محصول ها

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
نقشه های اجرایی و برآورد مخزن آب زمینی50 مترمکعبی 20,000 تومان 19,000 تومان
نرم افزار تبدیل انواع فایل ها به فایل های CAD و بالعکس 5,000 تومان 4,750 تومان
ASTM- Series-F 3,000 تومان 2,850 تومان
Valve Abbreviation 2,000 تومان 1,900 تومان
ASTM- Series-E 3,000 تومان 2,850 تومان
پلان و مقاطع اجرایی تاسیسات ورودی به مخزن آب 2,500 تومان 2,375 تومان
حوضچه های شیر فشارشکن 6,500 تومان 6,175 تومان
پلان و مقاطع اجرایی تاسیسات سر چاهی 2,500 تومان 2,375 تومان
نقشه زیرسازی خطوط لوله پلی اتیلن 2,000 تومان
مقطع کارگزاری لوله انتقال آب در زمین طبیعی 2,000 تومان
ASTM- Series-D 3,000 تومان 2,850 تومان
ASTM- Series-C 3,000 تومان 2,850 تومان
ASTM- Series-B 3,000 تومان 2,850 تومان
ASTM series A 3,000 تومان 2,850 تومان
آموزش استفاده از استانداردها 6,000 تومان 5,700 تومان

تعداد صفحه(1):